Tebliğler

Tebliğler ve Detaylar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sını a yer alan işyerlerine, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemek r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi ile 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış r.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a)    İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

b)    İSG profesyonelleri: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personelini,
c)    Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ç) MOSİP Sistemi: Kurumun mali işlemlerinin kayıt ve takibi amacıyla kullanılan Mali Yöne m Otomasyon Sistemini,
d)    Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlüklerini/Sosyal güvenlik merkezlerini, ifade eder.

Destek başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli sını a yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden

yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği ünitelere ek-1’de belir len başvuru formu ile müracaat ederler. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sını a yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belir lmek sure yle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere yapılır.

(2)    Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sını a yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belir lir.

(3)    İşverenin başvurusunda belir ği işyerlerinin dışında, Türkiye genelinde aynı işverene ait diğer işyerleri de tehlikeli ve çok tehlikeli sını a yer alan işyerleri için ayrı ayrı tespit edilerek, iş sağlığı ve güvenliği desteği verilecek işveren kapsamına girip girmediği ünitelerce belirlenir. Yapılacak sorgulama ne cesinde ünitelerce tespit edilen işyerlerinden bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınarak işlem yapılır.

(4)    Destek ödemelerine ilişkin başvurular;
a)    Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
b)    Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
c)    Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
ç) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,
sonuna kadar yapılır.
(5) İşyerindeki sigortalı sayısı belirlenirken toplam çalışan sayısında aşağıdakiler dikkate alınmaz:
a)    5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eği m Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğre m Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eği m gören öğrenciler.

b)    İşyeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri.
Başvuruların üniteler tara ndan MOSİP Sistemine kaydedilmesi
MADDE 5 – (1) Başvurular, ünitece MOSİP Sisteminde kayıt al na alınır. Kayıt işlemi, MOSİP Sistemindeki ilgili menüden işverenin vergi kimlik numarası al nda, sahip olduğu işyerlerinin sicil numaralarının girilmesi sure yle yapılır. Dilekçe ve ekleri bir dosyada muhafaza edilir.

(2)    Müracaatların MOSİP Sistemine kaydedilmesi sırasında söz konusu Sistem, bildirilen işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin geçerli bir sözleşmenin olup olmadığı veya işyerinden veya dışından birinin görevlendirilip görevlendirilmediği İSG-KATİP uygulamasında kontrol eder. Geçerli bir sözleşme veya bir görevlendirme olmayan işyerleri için sisteme kayıt yapılmasına izin verilmez.

Destek ödeme dönemleri
MADDE 6 – (1) İşverenin çalış rdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih i bariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şar yla;

a) Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,
b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda, c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,

ç) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda, gerçekleş rilir.

(2)    Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde,7 nci maddeye göre hesaplanan destek tutarı, bu borca mahsup edilir.

(3)    Üçer aylık dönemler içinde her bir aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen toplam sigortalı sayısı esas alınarak hak edilen her bir ay için destek ödemesi hesaplanarak bu madde de belir len sürede destek ödemesi yapılır.

(4)    Ayın son gününün resmi ta le rastlaması halinde destek ödemeleri resmi ta li izleyen ilk işgünü yapılır.
(5)    İşveren tara ndan geriye yönelik üçer aylık dönemler için talepte bulunulması halinde, talebin yapıldığı aya ilişkin üçer aylık dönemi takip eden ikinci ayın sonunda destek ödemesi yapılır.

Yansıtma faturasının düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak Hi t Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır.

(2)    Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilir.

(3)    İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için sağlanacak destek tutarı, ilgili ayda geçerli prime esas günlük kazanç alt sınır üzerinden aşağıda belir ldiği şekilde hesaplanır:

a) Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.

b)    Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı, (a) bendine göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunur.

c)    (a) ve (b) bentlerine göre yapılacak hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir.

(4) Üçüncü  kraya göre her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sını na göre toplanarak toplam destek tutarı bulunur. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunur.

Yansıtma faturalarının Kuruma verilmesi
MADDE 8 – (1) İşverenler yansıtma faturalarını, ilgili olduğu dönem için 6 ncı maddede belir len ödeme ayının 10’una kadar, ek-2’de belir len dilekçe örneği ile destek müracaa nda bulundukları ünitelere ile rler.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre kişisel koruyucu donanımlara ilişkin uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve referans numaralarının belirlenmesidir.

Uyumlaştırılmış ulusal standartlar

MADDE 2 – (1) 12/12/2014 tarihli AB Resmî Gazetesi C serisi 445 numara altında yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi ile ilgili uyumlaştırılmış AB standartlarının listesi esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış ulusal standartların adları ve referans numaralarına ilişkin liste Ek-1’de verilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 25/7/2012 tarihli ve 28364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

NO TS EN NO STANDARDIN ADI
1 TS EN 132 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Terimler, Tarifler ve Piktogramlar
2 TS EN 133 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sınıflandırma
3 TS EN 134 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Bileşenlerin Adlandırılması
4 TS EN 135 Solunumla İlgili Cihazlar - Eş Değer Terimler Listesi
5 TS EN 136 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme
6 TS EN 136/AC Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme
7 TS EN 137 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme
8 TS EN 138 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Yüz Maskesi veya Ağız Tipi Maske İçin Kullanılan Temiz Hava Solunum Cihazları Özellikler Deneyler ve İşaretleme
9 TS EN 140 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme
10 TS EN 142 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Ağızlık Tertibatları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
11 TS EN 143 Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme
12 TS EN 143/A1 Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme
13 TS EN 143/AC Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme
14 TS EN 144-1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar
15 TS EN 144-1/A2 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar
16 TS EN 144-2 Koruyucu Teneffüs Cihazları- Gaz Silindir Vanaları- Bölüm 2: Çıkış Bağlantıları
17 TS EN 144-3 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları
18 TS EN 145 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme
19 TS EN 148-1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 1:Standard Vida Dişli Bağlantı
20 TS EN 148-2 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 2:Merkez Vida Dişli Bağlantı
21 TS EN 148-3 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 3: M45x3 Vida Dişli Bağlantı
22 TS EN 149+A1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler -Özellikler, Deneyler ve İşaretleme
23 TS 5560 EN 166 Kişisel Göz Koruması - Özellikler
24 TS EN 167 Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları
25 TS 5558 EN 168 Kişisel Göz Koruması - Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları
26 TS EN 169 Kişisel Göz Koruması - Kaynakçılık ve İlgili Teknikler İçin Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım
27 TS EN 170 Kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım
28 TS 8435 EN 171 Kişisel Göz Koruması - Kızıl Ötesi Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım
29 TS EN 172 Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin
30 TS EN 174 Kişisel Göz Koruması-Alp Disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri
31 TS 6860 EN 175 Personel Koruyucuları-Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı
32 TS EN 207 Kişisel Göz Koruması – Lâzer Işınımına Karşı Filtreler ve Göz Koruyucular (Lâzer Göz Koruyucuları)
33 TS EN 207/AC Kişisel Göz Koruması – Lâzer Işınımına Karşı Filtreler ve Göz Koruyucular (Lâzer Göz Koruyucuları)
34 TS EN 208 Kişisel Göz Koruması- Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)
35 TS EN 250 Solunumla İlgili Donanım - Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme
36 TS EN 269 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Temiz Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme
37 TS EN 342 Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları
38 TS EN 342/AC Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları
39 TS EN 343+A1 Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma
40 TS EN 343+A1/AC Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma
41 TS EN 348 Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Malzeme Davranışının Tayini
42 TS EN 348/AC Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Ergimiş Metal Parçalarının Sıçramasına Karşı Malzeme Davranışının Tayini
43 TS EN 352-1 İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 1: Kulak Kapatıcılar
44 TS EN 352-2 İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 2: Kulak Tıkaçları
45 TS EN 352-3 İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 3:Endüstriyel Güvenlik Kaskına Takılmış Koruyucu Kulaklıklar
46 TS EN 352-4 İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları
47 TS EN 352-4/A1 İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları
48 TS EN 352-5 İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları
49 TS EN 352-5/A1 İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları
50 TS EN 352-6 İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulak Kapatıcıları
51 TS EN 352-7 İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 7: Seviyeye Bağlı Kulak Tıkaçları
52 TS EN 352-8 İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 8: Eğlence Amaçlı Radyo Kulaklıkları
53 TS EN 353-1 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Ankraj Hattını İçeren Kılavuzlanmış Tipteki Düşme Önleyiciler - Bölüm 1: Bir Rijit Ankraj Hattını İçeren Kılavuzlanmış Tipteki Düşme Önleyiciler
54 TS EN 353-2 Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici
55 TS EN 354 Kişisel Koruyucu Donanım - Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı - Bağlama Tertibat
56 TS EN 355 Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Enerji Absorplayıcılar
57 TS EN 358 Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar
58 TS EN 360 Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler
59 TS EN 361 Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Tam Vücut Kemer Sistemleri
60 TS EN 362 Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Bağlayıcılar
61 TS EN 363 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler
62 TS EN 364 Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları
63 TS EN 364/AC Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları
64 TS EN 365 Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar
65 TS EN 365/AC Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar
66 TS EN 367 Koruyucu Elbise- Isı ve Aleve Karşı Koruma-Aleve Maruz Kalmada Isı Geçişinin Tayini Metodu
67 TS EN 367/AC Koruyucu Elbise- Isı ve Aleve Karşı Koruma-Aleve Maruz Kalmada Isı Geçişinin Tayini Metodu
68 TS EN 374-1 Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 1: Terimler ve Performans Kuralları
69 TS EN 374-2 Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 2: Nüfuziyete Karşı Direncin Tayini
70 TS EN 374-3 Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini
71 TS EN 374-3/AC Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini
72 TS EN 374-4 Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler - Bölüm 4: Kimyasal Maddelerle Bozunmaya Karşı Direncin Tayini
73 TS EN 379+A1 Kişisel Göz Koruması-Otomatik Kaynak Filtreleri
74 TS EN 381-1 Koruyucu Elbise-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 1: Zincirli Testereyle Kesilmeye Direnç İçin Deney Tertibatı
75 TS EN 381-2 Koruyucu Giyecekler, Zincirli El Testeresi Kullanımlar İçin Bölüm 2: Bacak Koruyucuları İçin Deney Metotları
76 TS EN 381-3 Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 3: Koruyucu Botlar İçin Deney Metotları
77 TS EN 381-4 Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 4: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Deney Metotları
78 TS EN 381-5 Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm: 5 Bacak Koruyucular İçin Özellikler
79 TS EN 381-7 Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 7: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Kurallar
80 TS EN 381-8 Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 8: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Deney Metotları
81 TS EN 381-9 Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 9: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Özellikler
82 TS EN 381-10 Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 10: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Deney Metodu
83 TS EN 381-11 Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 11: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Kurallar
84 TS EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler
85 TS EN 397+A1 Endüstriyel Emniyet Baretleri
86 TS EN 402 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin -Kurallar, Deneyler, İşaretleme
87 TS EN 403 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kendini Kurtarma İçin – Yangından Kaçarken Kullanılan Başlığı Olan Filtre Cihazları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
88 TS EN 404 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendini Kurtarma İçin-Karbon Monoksite Karşı Ağızlık Tertibatı Olan Filtreli Kendi Kendini Kurtarma Cihazı
89 TS EN 405+A1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara veya Gazlara ve Parçacıklara Karşı Koruyucu Valflı Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme
90 TS EN 407 Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler
91 TS EN 420+A1 Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikleri-Deney Metotları
92 TS EN 421 Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı
93 TS EN 443 Binalarda ve Diğer Yapılarda Yangınla Mücadele İçin Koruyucu Başlıklar
94 TS EN 458 İşitme Koruyucuları - Seçim, Kullanım, Muhafaza ve Bakım - Kılavuz
95 TS EN 464 Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz Kimyasal Maddelere Karşı Kullanım İçin (Aerosoller ve Katı Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez Giyeceklerin Sıvı Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç Deneyi)
96 TS EN 469 İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangın Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları
97 TS EN 469/A1 İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler - Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Dair Performans Kuralları
98 TS EN 469/AC İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler - Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları
99 TS EN 510 Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu Yerlerde Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler
100 TS EN 511 Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler
101 TS EN 530 Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı-Deney Metotları
102 TS EN 564 Dağcılık Teçhizatı-Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
103 TS EN 565 Dağcılık Teçhizatı- Şerit (Bant) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
104 TS EN 566 Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
105 TS EN 567 Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
106 TS EN 568 Dağcılık Teçhizatı-Buz Mahmuzları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
107 TS EN 569 Dağcılık Teçhizatı- Kancalar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
108 TS EN 659+A1 Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin
109 TS EN 659+A1/AC Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin
110 TS EN 795 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Ankraj cihazları
111 TS EN 812 Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar
112 TS EN 813 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Oturma Kuşağı
113 TS EN 863 Koruyucu Elbiseler – Mekanik Özellikler Deney Metodu: Delinme Dayanımı
114 TS EN 892 Dağcılık Teçhizatı - Dinamik Dağcılık Halatları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
115 TS EN 893 Dağcılık Teçhizatı- Kramponlar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
116 TS EN 943-1 Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları
117 TS EN 943-1 Koruyucu giyecekler - Sıvı aerosoller ve katı parçacıklar dâhil sıvı ve gaz hâlindeki kimyasal maddelere karşı - Bölüm 1: Havalandırmalı ve havalandırmasız “gaz sızdırmaz” (tip 1) “gaz sızdıran” (tip 2), kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecek takımları için performans kuralları
118 TS EN 943-2 Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karşı - Bölüm 2: Acil Yardım Ekipleri (AE) İçin Gaz Sızdırmaz (Tip 1), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Elbiselerin Performans Özellikleri
119 TS EN 958+A1 Dağcılık Teçhizatı- Tırmandırmada Kullanılan Enerji Absorplama Sistemleri- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
120 TS EN 960 Kafa Kalıpları - Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan
121 TS EN 966+A1 Hava Sporları İçin Başlıklar
122 TS 8504 EN 1073-1 Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin Kurallar ve Deney Metotları
123 TS EN 1073-2 Radyoaktif Bulaşmaya Karşı Koruyucu Giysi - Bölüm 2: Parçacık Formunda Radyoaktif Bulaşmaya Karşı Havalandırmasız Koruyucu Giysi İçin Kurallar ve Deney Yöntemleri
124 TS EN 1077 Alp Tipi Kayakçılar ve Tek Parçalı Kar Kayakçıları İçin Kasklar
125 TS EN 1078+A1 Pedallı bisiklet, kaykay ve tekerlekli paten kullanıcıları için kasklar
126 TS EN 1080 Küçük çocuklar için darbeye karşı koruyucu kasklar
127 TS EN 1082-1 Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar
128 TS EN 1082-2 Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar
129 TS EN 1082-3 Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer Malzemeler İçin Darbeyle Kesme Deneyi
130 TS EN 1146 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kaçış Başlığı Bulunan Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Hava Solunum Cihazı - Kurallar, Deney, İşaretleme
131 TS EN 1149-1 Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci (Deney Metotları ve Kurallar)
132 TS EN 1149-2 Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 2: Malzemenin Derinliğine Elektrik Direncinin Ölçülmesi İçin Deney Metodu (Düşey Direnç)
133 TS EN 1149-3 Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 3: Yük Zayıflamasını Ölçme İçin Deney Metodu
134 TS EN 1149-5 Koruyucu Eldivenler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
135 TS EN 1150 Koruyucu Giyecekler - Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme Özelliğine Sahip Giyecekler - Deney Metotları ve Özellikler
136 TS EN 1385 Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar
137 TS EN 1486 Koruyucu Elbiseler-İtfaiyeciler İçin-Uzman İtfaiyeci Elbiseleri İçin Özellikler ve Deney Metotları
138 TS EN 1497 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Kurtarma Kuşakları
139 TS EN 1621-1 Motosiklet Sürücüleri İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Motosiklet Sürücüleri İçin Diz Darbe Koruyucuları - Özellikler ve Deney Metotları
140 TS EN 1621-2 Motosiklet Sürücüleri İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler - Bölüm 2: Motosiklet Sürücüleri İçin Sırt Koruyucuları - Özellikler ve Deney Metotları
141 TS EN 1731 Kişisel Göz Koruması - Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları
142 TS EN 1809 Dalma Aksesuarları - Yüzmeye Yardımcı Olan Dengeleyiciler - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
143 TS EN 1827+A1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan ve Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deneyler, İşaretleme
144 TS EN 1868 Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Donanım - Eşdeğer Terimler Listesi
145 TS EN 1891 Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar
146 TS EN 1938 Kişisel Göz Koruması- Motosiklet ve Mopet Kullanıcıları İçin Gözlükler
147 TS EN ISO 4869-2 Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini
148 TS EN ISO 4869-2/AC Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini
149 TS EN ISO 4869-3 Akustik -İşitme Koruyucuları - Bölüm 3: Kalite Muayenesi İçin Amaçlanan Kulaklık Tipi Koruyucuların Araya Girme Kaybının Ölçülmesinde Kullanılan Basitleştirilmiş Metot
150 TS EN ISO 6529 Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Sıvı ve Gaz Geçişine Direncinin Tayini
151 TS EN ISO 6530 Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Malzemelerin Sıvı Nüfuziyetine Direnci İçin Deney Metodu
152 TS EN ISO 6942 Koruyucu Giyecekler-Isı ve Yangına Karşı Koruma-Deney Metodu: Işıma Yoluyla Yayılan Isı Kaynaklarına Maruz Kalındığında Malzeme ve Malzeme Birleşimlerinin Değerlendirilmesi
153 TS EN ISO 9185 Koruyucu Giyecekler-Erimiş Metal Sıçramasına Karşı Malzemelerin Direncinin Değerlendirilmesi
154 TS EN ISO 10256 Buz Hokeyinde Kullanılan Kafa ve Yüz Koruması
155 TS EN ISO 10819 Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol Titreşimi-Eldivenden El Ayasına Geçen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin Metot
156 TS EN ISO 10862 Küçük Tekne - Trapez Donanımı İçin Hızlı Serbest Bırakma Sistemi
157 TS EN ISO 11611 Koruyucu Giyecekler - Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan
158 TS EN ISO 11612 Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek
159 TS EN 12021 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Soluma Tertibatları İçin Sıkıştırılmış Hava
160 TS EN 12083 Koruyucu Solunum Cihazları - Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme
161 TS EN 12083/AC Koruyucu Solunum Cihazları - Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme
162 TS EN ISO 12127-1 Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecekler-Koruyucu Giyecek veya Giyeceği Oluşturan Malzemelerde Temas Isısı Geçişi Tayini-Bölüm 2: Silindiri Isıtarak Üretilen Temas Isısı
163 TS EN ISO 12127-2 Isı ve Aleve Karşı Dayanıklı Giyecekler-Koruyucu Giyecek ve İlgili Malzemede Temas Isısı Geçişi Tayini-Kısım 2-Küçük Silindirler Düşürerek Oluşturulan Temas Isısı Kullanma Metodu
164 TS EN 12270 Dağcılık Teçhizatı -Takozlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
165 TS EN 12275 Dağcılık Teçhizatı - Bağlayıcılar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
166 TS EN 12276 Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme Ankrajları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
167 TS EN 12277 Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
168 TS EN 12278 Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
169 TS EN ISO 12311 Kişisel Koruyucu Donanım- Güneş Gözlükleri ve Benzeri Göz Ürünleri İçin Deney Metotları
170 TS EN ISO 12312-1 Göz ve Yüz Koruma - Güneş Gözlükleri ve Benzeri Gözlükler – Bölüm 1: Genel Kullanım İçin Güneş Gözlükleri
171 TS EN ISO 12312-2 Göz ve Yüz Koruma - Güneş Gözlükleri ve Benzeri Gözlükler - Bölüm 2: Güneşin Direk Gözlemi İçin Filtreler
172 TS EN ISO 12401 Küçük Tekne - Güverte Güvenlik Donanımı ve Güvenlik Hattı - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
173 TS EN ISO 12402-2 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275 - Güvenlik Kuralları
174 TS EN ISO 12402-2/A1 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275 - Güvenlik Kuralları
175 TS EN ISO 12402-3 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150 - Güvenlik Kuralları
176 TS EN ISO 12402-3/A1 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150 - Güvenlik Kuralları
177 TS EN ISO 12402-4 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100 - Güvenlik Kuralları
178 TS EN ISO 12402-4/A1 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100 - Güvenlik Kuralları
179 TS EN ISO 12402-5 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları
180 TS EN ISO 12402-5/A1 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları
181 TS EN ISO 12402-5/AC Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları
182 TS EN ISO 12402-6 Kişisel Yüzdürme Donanımları (KYD) - Bölüm 6: Özel Amaçlı Can Yelekleri ve Sephiye Yardımcı Teçhizatları - Güvenlik Kuralları ve İlave Deney Metotları
183 TS EN ISO 12402-6/A1 Kişisel Yüzdürme Donanımları (KYD) - Bölüm 6: Özel Amaçlı Can Yelekleri ve Sephiye Yardımcı Teçhizatları - Güvenlik Kuralları ve İlave Deney Metotları
184 TS EN ISO 12402-8 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri
185 TS EN ISO 12402-8/A1 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri
186 TS EN ISO 12402-9 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 9: Deney Yöntemleri
187 TS EN ISO 12402-9/A1 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 9: Deney Yöntemleri
188 TS EN ISO 12402-10 Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 10: Kişisel Yüzdürme Donanımları ve Diğer İlgili Donanımların Seçim ve Kullanımı
189 TS EN 12477 Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler
190 TS EN 12477/A1 Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler
191 TS EN 12492 Dağcılık Teçhizatı- Dağcılar İçin Başlıklar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
192 TS EN 12628 Dalma Aksesuarları - Yüzdürebilirlik ve Kurtarma İçin Birleşik Cihazlar - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
193 TS EN 12628/AC Dalma Aksesuarları - Yüzdürebilirlik ve Kurtarma İçin Birleşik Cihazlar - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
194 TS EN 12841 Düşmeye Karşı Kişisel Koruma Donanımı - Halat Erişim Sistemleri - Halat Ayar Tertibatı
195 TS EN 12941 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme
196 TS EN 12941/A1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme
197 TS EN 12941/A2 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme
198 TS EN 12942 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme
199 TS EN 12942/A1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme
200 TS EN 12942/A2 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme
201 TS EN 13034+A1 Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Sağlayan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 6 ve Tip PB [6] Donanımı)
202 TS EN 13061 Koruyucu Giyecekler – Futbolcular İçin Tekmelikler – Kurallar ve Deney Metotları
203 TS EN 13087-1/A1 Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve Şartlandırma
204 TS EN 13087-2 Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 2: Şok Absorpsiyonu
205 TS EN 13087-3 Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karşı Direnç
206 TS EN 13087-3/A1 Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karşı Direnç
207 TS EN 13087-4 Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 4: Tutma Sisteminin Etkinliği
208 TS EN 13087-5 Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 5: Tutucu Sistem Dayanımı
209 TS EN 13087-6 Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 6: Görüş Alanı
210 TS EN 13087-7 Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç
211 TS EN 13087-7/A1 Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç
212 TS EN 13087-8 Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler
213 TS EN 13087-8/A1 Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler
214 TS EN 13087-10 Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 10: Işıma Yoluyla Yayılan Isıya Direnç
215 TS EN 13089 Dağcılık Teçhizatı - Buz Aletleri - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
216 TS EN 13138-1 Yüzme Kursu İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar - Bölüm1: Yüzmeye Yardımcı, Giyilen Donanımlar İçin Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
217 TS EN 13158 Koruyucu Giyecekler- At Binicileri İçin Koruyucu Ceketler, Vücut ve Omuz Koruyucuları- Kurallar ve Deney Metotları
218 TS EN 13178 Kişisel Göz Koruması - Kar Aracı Kullanıcıları İçin Göz Koruyucuları
219 TS EN 13274-1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 1: İçe Doğru Sızıntı ve İçe Doğru Toplam Sızıntının Tayini
220 TS EN 13274-2 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 2: Uygulama ile İlgili Performans Deneyleri
221 TS EN 13274-3 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları - Bölüm 3: Solunum Direncinin Tayini
222 TS EN 13274-4 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 4: Alev Deneyleri
223 TS EN 13274-5 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 5: İklim Şartları
224 TS EN 13274-6 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 6: Solukla Alınan Havadaki Karbon Dioksit Muhtevasının Tayini
225 TS EN 13274-7 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotları – Bölüm 7: Filtreden Parçacık Nüfuziyetinin Tayini
226 TS EN 13274-8 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 8: Dolomit Tozuyla Tıkanma Deneyi
227 TS EN 13277-1 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney Metotları
228 TS EN 13277-2 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 2: Ayak, Alt Bacak ve Ön Kol Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları
229 TS EN 13277-3 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 3: Vücut Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları
230 TS EN 13277-4 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları
231 TS EN 13277-4/A1 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları
232 TS EN 13277-5 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım - Bölüm 5: Genital ve Karın Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları
233 TS EN 13277-6 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 6: Kadınlarda Göğüs Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları
234 TS EN 13277-7 Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 7: El ve Ayak Koruyucular İçin İlave Kurallar ve Deney Metotları
235 TS EN ISO 13287 Kişisel Koruyucu Donanım - Ayakkabılar - Kayma Direnci İçin Deney Metodu
236 TS EN 13356 Amatör Kullanım İçin Görünebilirlik Aksesuarları-Özellikler ve Deney Metotları
237 TS EN 13484 Buz Kızağı Kullanıcıları İçin Kasklar
238 TS EN 13546+A1 Koruyucu Giyecekler- Saha Hokeyi Kalecileri İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak, Ayak ve Genital Koruyucular ve Saha Oyuncuları İçin Kaval Kemiği Koruyucuları-Kuralları ve Deney Metotları
239 TS EN 13567+A1 Koruyucu Giyecekler - Eskrim Oyuncuları İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak, Uzuv ve Yüz Koruyucuları - Kurallar ve Deney Metotları
240 TS EN 13594 Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Eldivenler - Özellikler ve Deney Metotları
241 TS EN 13595-1 Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar- Bölüm 1: Genel Kurallar
242 TS EN 13595-2 Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 2: Darbe İle Aşınmaya Karşı Direncin Tayini İçin Deney Metodu
243 TS EN 13595-3 Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 3: Patlama Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu
244 TS EN 13595-4 Profesyonel Motorsiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 4: Darbe Altında Kesme Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu
245 TS EN 13634 Motorsiklet Kullanıcıları İçin Koruyucu Ayakkabılar- Özellikler ve Deney Metotları
246 TS EN ISO 13688 Koruyucu Giyecekler – Genel Özellikler
247 TS EN 13781 Kar Aracı ve Kar Kızağı Sürücü ve Yolcuları İçin Koruyucu Kasklar
248 TS EN 13794 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı-Kaçış İçin - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
249 TS EN 13819-1 İşitme Koruyucuları - Deneyler - Bölüm 1: Fiziksel Deney Metotları
250 TS EN 13819-2 Akustik - İşitme Koruyucuları - Deneyler - Bölüm 2: Akustik Deney Metotları
251 TS EN 13832-1 Kimyasallara Karşı Koruyucu Ayak Giyecekleri - Terimler ve Deney Metotları
252 TS EN 13832-2 Kimyasal Şartlara Dayanıklı Ayak Giyecekleri - Bölüm 2: Laboratuar Şartlarında Kimyasal Maddelere Dayanıklı Ayak Giyeceklerinin Özellikleri
253 TS EN 13832-3 Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Ayak Giyeceği - Bölüm 3: Laboratuar Şartlarında Kimyasal Maddelere Karşı Çok Yüksek Dirençli Ayak Giyeceklerine İlişkin Kurallar
254 TS EN 13911 İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler -Yangın Başlıkları İçin Özellikler ve Deney Metotları
255 TS EN 13921 Kişisel Koruyucu Donanım - Ergonomik Prensipler
256 TS EN 13949 Solunumla İlgili Donanım - Basınçlı Nitroks ve Oksijenle Kullanım İçin Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme
257 TS EN ISO 13982-1 Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri İçin Performans Kuralları
258 TS EN ISO 13982-1/A1 Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri İçin Performans Kuralları
259 TS EN ISO 13982-2 Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 2: Küçük Parçacık Aerosollerinin Giyecek Takımlarında İçeriye Doğru Sızıntısının Tayini İçin Deney Metodu
260 TS EN ISO 13995 Koruyucu Giyecekler – Mekanik Özellikler – Malzemelerin Delinmeye ve Dinamik Yırtılmaya Karşı Direncinin Tayini İçin Deney Metodu
261 TS EN ISO 13997 Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye Direncin Tayini
262 TS EN ISO 13998 Koruyucu Giyecekler - Bıçak Batması ve Kesmesine Karşı Koruyucu Önlükler, Pantolonlar ve Yelekler
263 TS EN 14021 Sürücülerini Taş ve Mıcıra Karşı Korumaya Uygun Yol Dışı Motosiklet Yarışları İçin Taş Siperleri
264 TS EN 14052+A1 Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Kasklar
265 TS EN ISO 14058 Koruyucu Giyecekler - Soğuk Ortamlara Karşı Koruma İçin Giysiler
266 TS EN ISO 14116 Koruyucu Giyecekler - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler, Malzeme Donanımları ve Giyecekler
267 TS EN 14120+A1 Koruyucu Giyecekler - Paten Sporu Donanımı Kullanıcıları İçin El Bileği, Avuç İçi, Diz ve Dirsek Koruyucuları - Kurallar ve Deney Metotları
268 TS EN 14126 Koruyucu Giyecekler - Patojen Organizmalara Karşı - Performans Kuralları ve Deney Metotları
269 TS EN 14126/AC Koruyucu Giyecekler - Patojen Organizmalara Karşı - Performans Kuralları ve Deney Metotları
270 TS EN 14143 Solunumla İlgili Donanım – Kendi Kendine Yeterli Yeniden Solumalı Dalma Aparatı
271 TS EN 14225-1 Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 1: Islak Elbiseler - Kurallar ve Deney Metotları
272 TS EN 14225-2 Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 2: Kuru Elbiseler - Kurallar ve Deney Metotları
273 TS EN 14225-3 Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 3: Faal Olarak Isıtılan veya Soğutulan Elbiseler (Sistemler) - Kurallar ve Deney Metotları
274 TS EN 14225-4 Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 4: Tek Ortam Elbiseleri (ADS) - İnsan Faktörleri - Kurallar ve Deney Metotları
275 TS EN 14325 Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı - Koruyucu Giyecek Malzemesi, Dikişleri, Birleşim Yerleri ve Birleştirmelerinin Deney Metotları ve Performans Sınıflandırması
276 TS EN 14328 Koruyucu Giyecekler - Güçle Çalışan Bıçakların Kesiklerine Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler ve Kolluklar - Kurallar ve Deney Metotları
277 TS EN 14360 Yağmura Karşı Koruyucu Giyecekler - Hazır Haldeki Giyecek Parçaları İçin Deney Metodu - Yüksek Enerjili Damlalarla Yüksekten Gelen Darbeler
278 TS EN 14387+A1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler - Gerekler, Deneyler ve İşaretleme
279 TS EN 14404+A1 Kişisel Koruyucu Donanım - Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucular
280 TS EN 14435 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Pozitif Basınçla Kullanılmak Üzere Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
281 TS EN 14458 Kişisel Göz Donanımı - İtfaiyecilerin Kullanımı İçin Yüz Siperleri ve Göz Siperleri, İtfaiyeciler, Ambulans ve Acil Servislerde Kullanılan Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Güvenlik Kaskları
282 TS EN ISO 14460 Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları
283 TS EN ISO 14460/A1 Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları
284 TS EN ISO 14460/AC Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları
285 TS EN 14529 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Kaçış Amaçları İçin Pozitif Basınçlı Akciğerle Kumanda Edilen Bir Talep Vanası İçerecek Şekilde Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
286 TS EN 14593-1 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 1: Tam Yüz Maskeli Aparatus - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
287 TS EN 14593-2 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
288 TS EN 14593-2/AC Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
289 TS EN 14594 Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
290 TS EN 14594/AC Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme
291 TS EN 14605+A1 Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı - Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayanlar (Tip PB [3] ve Tip PB [4]) Dâhil, Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) veya Sprey Geçirmez (Tip 4) Giyecekler İçin Performans Özellikleri
292 TS EN 14786 Koruyucu Giyecekler - Püskürtülen Sıvı Kimyasal Maddeler, Emülsiyonlar ve Dispersiyonların Nüfuziyetine Karşı Direncin Tayini - Atomizör Deneyi
293 TS EN ISO 14877 Tanecikli Aşındırıcılar Kullanılarak Yapılan Aşındırıcı Püskürtme İçin Koruyucu Giyecek
294 TS EN ISO 15025 Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu
295 TS EN ISO 15027-1 Su Altı Elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli Giyilen Elbiseler, Güvenlik Dâhil Kurallar
296 TS EN ISO 15027-2 Su Altı Elbiseleri - Bölüm 2: Ayrılma Elbiseleri, Güvenlik Dâhil Kurallar
297 TS EN ISO 15027-3 Su Altı Elbiseleri - Bölüm 3: Deney Metotları
298 TS EN 15090 İtfaiyeciler İçin Ayak Giyecekleri
299 TS EN 15151-1 Dağcılık Teçhizatı-Frenleme Tertibatları-Kilitlenmesi Elle Kontrol Edilen Frenleme Tertibatları, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
300 TS EN 15333-1 Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 1: Akışı Sağlayan Cihaz
301 TS EN 15333-1/AC Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 1: Akışı Sağlayan Cihaz
302 TS EN 15333-2 Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 2: Serbest Akış Cihazı
303 TS EN 15613 Kapalı Alan Sporları İçin Diz ve Dirsek Koruyucuları- Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri
304 TS EN 15614 Koruyucu Giyecekler-İtfaiyeciler İçin-Meskun Olmayan Alanlarda Kullanılan Giyecekler İçin Laboratuar Deney Metotları ve Performans Kuralları
305 TS EN ISO 15831 Giyecekler - Fizyolojik Etkiler - Isıl Manken Aracılığıyla Isıl Yalıtımın Ölçülmesi
306 TS EN 16027 Koruyucu Giyecekler-Futbol Kalecileri İçin Tasarımlanmış Koruma Amaçlı Eldivenler
307 TS EN 16350 Koruyucu Eldivenler-Elektrostatik Özellikler
308 TS EN 16473 İtfaiyeciler İçin Başlıklar - Teknik Kurtarma İçin Başlıklar
309 TS EN ISO 17249 Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları
310 TS EN ISO 17249/AC Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları
311 TS EN ISO 17491-3 Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma Sağlayan Giyecekler İçin Deney Metotları - Bölüm 3: Bir Sıvı Jetinin Nüfuziyetine Karşı Direncin Belirlenmesi (Jet Deneyi)
312 TS EN ISO 17491-4 Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma Sağlayan Giyecekler İçin Deney Metotları - Bölüm 4: Püskürtülen Sıvının Nüfuziyetine Karşı Direncin Belirlenmesi (Püskürtme Deneyi)
313 TS EN ISO 20344 Kişisel Koruyucu Donanım – Ayak Giyecekleri İçin Deney Metotları
314 TS EN ISO 20345 Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayak Giyecekleri
315 TS EN ISO 20346 Kişisel Koruyucu Donanım - Koruyucu Ayak Giyecekleri
316 TS EN ISO 20347 Kişisel Koruyucu Donanım - İş Ayak Giyecekleri
317 TS EN ISO 20349 Kişisel Koruyucu Donanım -Kaynak ve Döküm Sırasında Ergimiş Metal Sıçramasına ve Isıl Risklere Karşı Koruyucu Ayakkabı- Özellikler ve Deney Metodu
318 TS EN ISO 20471 Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek – Deney Metotları ve Özellikler
319 TS EN 24869-1 Akustik- Kulak Koruyucuları: Bölüm 1: Ses Yalıtımının Ölçülmesi İçin Subjektif Bir Metot
320 TS EN 50286 Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Yalıtım Sağlayan Koruyucu Giyecekler
321 TS EN 50321 Elektrik Yalıtımlı Ayak Giyecekleri – Alçak Gerilim Tesislerinde Çalışmak İçin
322 TS EN 50365 Alçak Gerilim Tesislerinde Kullanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar
323 TS EN 60743 Gerilim Altında Çalışma - Aletler, Donanım ve Cihazlar İçin Terim ve Tarifler
324 TS EN 60743/A1 Gerilim Altında Çalışma - Aletler, Donanım ve Cihazlar İçin Terim ve Tarifler
325 TS EN 60895 Gerilim Altında Çalışma – Anma Gerilimi En Çok 800 Kv A.A ve ± 600 Kv D.A’da Kullanım İçin İletken Elbiseler
326 TS EN 60903 Eldivenler-Yalıtkan Malzemeden-Gerilim Altında Çalışma İçin
327 TS EN 60984 Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin
328 TS EN 60984/A11 Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin
329 TS EN 60984/A1 Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN

MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ge rilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamak r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu
Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış r.
Belge Zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tara ndan standardı yayımlanan ve ekteki listede belir len mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden i baren on iki ay sonra çalış rılamazlar.

(2)    5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eği m Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eği m Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eği m okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eği m veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belir len bölüm, alan ve dallarda çalış rılanlar için birinci  kradaki belge şar  aranmaz.
Cezai Hükümler
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin dene mler iş müfe şlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tara ndan her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebliga an i baren bir ay içinde ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.