İdari Para Cezaları

İdari Para Cezaları ve Detaylar

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE
2019 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Son Düzenleme: 01.01.2019 
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil Tehlike Sınıfı 01.01.2019 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%23,73) Açıklama
10`dan az çalışan 10-49
çalışan
50 ve daha fazla çalışan
4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. Az Teh. 3.825 3.825 5.737 Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh. 4.781 5.737 7.650
Çok Teh. 5.737 7.650 11.475
4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. Az Teh. 3.825 3.825 5.737 Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh. 4.781 5.737 7.650
Çok Teh. 5.737 7.650 11.475
6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. Az Teh. 9.574 9.574 14.361 TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh. 11.967 14.361 19.148
Çok Teh. 14.361 19.148 28.722
6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. Az Teh. 9.574 9.574 14.361 TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh. 11.967 14.361 19.148
Çok Teh. 14.361 19.148 28.722
6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. Az Teh. - - - TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh. - - -
Çok Teh. - 9.568 14.352
6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç- gereç-mekân sağlamamak. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
6/1-c 26-1/b İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
6/1-ç 26-1/b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
6/1-d 26-1/b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
8 8/1 26-1/c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
8/6 26-1/c Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 Türk Lirası
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
10 10/1 26-1/ç Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. Az Teh. 5.742 5.742 8.613 Türk Lirası
Teh. 7.177 8.613 11.484
Çok Teh. 8.613 11.484 17.226
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. Az Teh. 8.615 8.615 12.922 TL / Aykırılığın devamı halinde devam ettiği her ay için
Teh. 10.768 12.922 17.230
Çok Teh. 12.922 17.230 25.845
10/4 26-1/ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak Az Teh. 2.869 2.869 4.303 Türk Lirası
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
11 11 26-1/d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
12 12 26-1/d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları
yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak
Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
14 14/1 26-1/e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
14/2 26-1/e İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek. Az Teh. 3.825 3.825 5.737 Türk Lirası
Teh. 4.781 5.737 7.650
Çok Teh. 5.737 7.650 11.475
14/4 26-1/e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK`ya bildirmemesi. --- 3.825 Türk Lirası
15 15/1 26-1/f Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak --- 1.911 TL / Her çalışan için
15/2 26-1/f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak --- 1.911 TL / Her çalışan için
16 16 26-1/g Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek --- 1.911 TL / Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için
17 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden
saymamak.)
--- 774 TL /  Her bir aykırılık için  çalışan başına ayrı ayrı
18 18 26-1/h Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak, 18 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Her bir aykırılık için ayrı ayrı
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
20 20/1 26-1/ı Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100
çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000
çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)
Az Teh. 1.911 1.911 2.866 Türk Lirası
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
20/3 26-1/ı Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 Türk Lirası
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
20/4 26-1/ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak Az Teh. 1.911 1.911 2.866 Türk Lirası
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
22 22 26-1/i İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek Az Teh. 3.825 3.825 5.737 TL / Her aykırılık için ayrı ayrı
Teh. 4.781 5.737 7.650
Çok Teh. 5.737 7.650 11.475
23 23/2 26-1/j Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere Az Teh. 9.574 9.574 14.361 Türk Lirası
Teh. 11.967 14.361 19.148
Çok Teh. 14.361 19.148 28.722
24 24/2 26-1/k İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak Az Teh. 9.574 9.574 14.361 Türk Lirası
Teh. 11.967 14.361 19.148
Çok Teh. 14.361 19.148 28.722
25 25/6 26-1/l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek --- 1.550 TL / İhlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
29 29 26-1/m Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak Az Teh. 95.767 95.767 143.650 Türk Lirası
Teh. 119.708 143.650 191.534
Çok Teh. 143.650 191.534 287.301
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açmak veya durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek Az Teh. 153.227 153.227 229.840 Türk Lirası
Teh. 191.533 229.840 306.454
Çok Teh. 229.840 306.454 459.681
30 30 26-1/n 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
26 26-1/o 26-1/o Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE
işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek
--- 774 TL / Çalışan başına
26-1/ö 26-1/ö Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak --- 774 TL / Çalışan başına

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARINI KULLANMAYA YETKİLİ
KOMİSYONA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, engelli ve eski hükümlü çalış rmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci  krasına is naden oluşturulan Komisyonun kuruluş, çalışma, karar alma ve proje sonuçlarının izlenmesi ile buna esas teşkil eden engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleş rilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yönelik projelerin hazırlanması, Komisyona sunulması, değerlendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci  krasına dayanarak hazırlanmış r.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)    Engelli: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan kişileri,

b)    Eski hükümlü: Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belir len şartlardan dolayı is hdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve dene mli serbestlik kapsamında olanları,

c)    Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ç) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamında proje teklifi verebilecek gerçek veya tüzel kişileri,
d)    İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü,
e)    İstekli: Bu Yönetmelik kapsamında proje teklifi vermiş olan gerçek veya tüzel kişileri,
f)    Komisyon: 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci  krasında belir len komisyonu,
g)    Kursiyer: Bu Yönetmelik kapsamında kabul edilen projeler çerçevesinde düzenlenecek faaliyetlere ka lan engelli ve eski hükümlüleri,

ğ) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
h)    Kurul: İl İs hdam ve Mesleki Eği m Kurulunu,

ı) Proje: İşsiz engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eği m ve rehabilitasyonu ile kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmalarını sağlayacak destek teknolojileri ile engellilerin işe yerleş rilmeleri, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve bu gibi kapsam ve içeriği başvuru rehberinde ve ilgili mevzua nda belir len amaçları gerçekleş rmeye yönelik hazırlanacak projeleri,

i)    Proje başvuru rehberi: Komisyonun onayından sonra Kurum tara ndan internet sitesinde yayımlanan ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak projelere ilişkin ayrın lı bilgilerin yer aldığı belgeyi,

j)    Protokol: İşbirliği kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin çerçevesini belirleyen işbirliği veya iyi niyet belgelerini,
k)    Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen faaliyetlerin çerçevesini belirleyen ve Kurum ile yüklenici arasında imzalanan belirli süreli belgeyi,

l)    Üst Kuruluş: 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından en çok işçi ve işvereni temsil edenler ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurularak faaliyet gösteren ve ilgili Bakanlığın kayıtlarına göre en çok engelliyi temsil eden kuruluşu,

m)    Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sözleşme ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu ve Çalışma Esasları

Komisyon
MADDE 5 – (1) Komisyon; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşur.

(2)    Komisyonun kamu kurumlarından gelen üyeleri, Komisyon toplan ları için, önceden isimleri Kuruma bildirilmek şar  ile mazeret bildirerek yerlerine kendilerini temsilen yetkili temsilci görevlendirilebilirler.

(3)    En çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşlar ile en çok engelliyi temsil eden üst kuruluş seç kleri temsilci sayısı kadar yedek temsilci seçerler. Asıl ve yedek üye olarak görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç yıl olup, bu üyeler yeniden seçilebilirler. Bu kuruluşlar Komisyon toplan larına asıl veya yedek üye ile ka lmak zorundadırlar.

Teknik çalışma grubu
MADDE 6 – (1) Teknik çalışma grubu, istekli tara ndan Komisyona sunulan ve il müdürlüğünün ön incelemesinden geçerek süresinde ve usulüne uygun olarak gelen projelerin, proje başvuru rehberine uygunluğunun ön değerlendirmesini yapmak üzere Komisyonda temsil edilen kurum ve kuruluşların yetkilendirdiği kişilerden oluşur.

(2)    Komisyon üyeleri aynı zamanda teknik çalışma grubu üyesi olarak görev yapabilirler.
(3)    Teknik çalışma grubu, Komisyonun toplan larından en az yedi gün önce toplanır ve Komisyona sunulacak projelere ilişkin yazılı ve gerekçeli görüşünü hazırlar.

(4)    Teknik çalışma grubu, projeler hakkında nihai karar alamaz.
(5)    Teknik çalışma grubunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tara ndan yürütülür.

Komisyonun çalışma esasları

https://www.mevzuat.gov.tr/Met n.Aspx?MevzuatKod=7.5.19241&MevzuatIl.sk =0&sourceXmlSearch=    1/4
 
04.01.2020    Mevzuat BXlg  S stem

MADDE 7 – (1) Komisyon, bu Yönetmelik gereğince sunulan ve teknik çalışma grubunda görüşülen projeleri ve gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere her yıl Mart ve Eylül aylarında gündemli olarak toplanır.
(2)    Komisyon Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Komisyonu olağanüstü toplan ya çağırabilir. En az üç üyenin yazılı istemi ile Komisyonun olağanüstü toplanması talep edilebilir. Olağanüstü toplan  talebi, Komisyon Başkanı tara ndan en geç onbeş gün içinde yerine ge rilir.

(3)    Komisyonun toplan  tarih ve saa  ile gündem ve gündeme ait bilgi ve belgeler, Kurum tara ndan Komisyon üyelerine toplan  gününden en az beş gün önce gönderilir.

(4)    Komisyon, gündemdeki sıraya göre konuları görüşür. Toplan ya ka lan üye sayısının çoğunluk kararıyla gündem dışı konular da görüşülebilir. Komisyon, olağanüstü toplan larda sadece toplanma amacı olan gündemi görüşebilir.

(5)    Komisyon, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve ka lanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf yönünde karar alınmış sayılır.

(6)    Komisyon kararları gerekçeli olarak hazırlanır ve başkan ile üyelerce imzalanarak ilgili taraflara il müdürlüğü aracılığı ile duyurulur. Karara ka lmayan üyeler, gerekçelerini yazılı olarak karar metninde belir r.

(7)    Komisyon, sunulan projelerle ilgili şartlı kabul kararı verebilir. Projenin yürütümü, Komisyonca kararlaş rılan şar n istekli tara ndan kabulüne bağlıdır. İsteklinin şar  kabul etmemesi halinde projeye ilişkin olarak il müdürlüğü ile istekli arasında sözleşme veya protokol imzalanamaz.

(8)    Komisyon, proje teklif çağrısına çıkma ve teklif edilen projeleri değerlendirme, uygulama, izleme ve denetleme için ilgili mevzua n uygulanmasını sağlayıcı ilke kararları alabilir. İlke kararları, Komisyon kararı doğrultusunda Kurum internet sayfasında yayımlanabilir.

(9)    Komisyon, yılın ilk toplan sında, bir önceki yıl yürütülmüş projelerin sonuçlarını değerlendirerek ilgili yılın proje başvuru rehberini bu sonuçlar doğrultusunda revize edebilir ve ilgili yılda desteklenmesine öncelik verilecek projeleri belirleyebilir.

(10)    Komisyon almış olduğu kararların uygulanması için Kuruma sınırları belirlenmiş yetkiler devredebilir.
(11)    Komisyon kararları, bu Yönetmelik, ilgili mevzua , Komisyon ilke kararları ve proje başvuru rehberi çerçevesinde Kurum tara ndan yerine ge rilir.

(12)    Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tara ndan yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması

Proje başvuru rehberi
MADDE 8 – (1) Kurum, Komisyon tara ndan onaylanmak şar  ile Komisyona sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun yapılmasına ilişkin konularda hizmet sağlayıcıları bilgilendirmek amacı ile Kurum internet sayfasında proje başvuru rehberi yayımlar.
(2)    Projeler, sunulduğu dönemde yayımlanan proje başvuru rehberi esas alınarak hazırlanır, değerlendirilir ve uygulanır.
Hizmet sağlayıcılar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçek ve tüzel kişiler proje teklifi yapabilir.
(2)    Gerçek kişiler, mutad yerleşim yerlerinin bulunduğu il içinde proje teklifi sunabilirler.
(3)    Tüzel kişilerin, merkezlerinin bulunduğu il dışında proje sunabilmeleri için teklif sundukları ilde şubelerinin bulunması zorunludur.

(4)    Proje başvuru rehberinde belirlenecek önceliklere göre hizmet sağlayıcılara ilişkin sınırlandırmalar yapılabilir.

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcılar tara ndan hazırlanan projeler, projenin uygulanacağı ilde yer alan il müdürlüğüne, proje başvuru rehberinde belir len sürelerde elden veya posta ile gönderilebilir. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır.

(2)    Engellilere yönelik faaliye e bulunan dernek veya vakıflar, varsa bağlı oldukları üst kuruluşlardan alacakları proje ile ilgili değerlendirme yazısını projeye ekler. Aksi halde projeler değerlendirilmeye alınmaz.

Projelerin değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde sunulan projeler, il müdürlüğünce öncelikle başvurunun süresi içinde yapılmış olması, başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eklerinin tam olması açısından, başvurunun il müdürlüğüne tesliminden i baren en geç onbeş iş günü içinde değerlendirilir.

(2)    Eksik bilgi veya belgeler ile süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz, gerekçesi ile birlikte en geç beş iş günü içinde yazılı olarak istekliye iade edilir. İade edilen projeler, başvuru süresinin geçmemiş olması koşulu ile, eksiklikleri tamamlanarak tekrar il müdürlüğüne sunulabilir.

(3)    Projeler, il müdürlüğü tara ndan Kurulun görüşüne sunulur. Kurulun değerlendirmesi proje ile ilgili belgeler arasına eklenir.
(4)    İl müdürlüklerince yapılacak ön inceleme sonucunda hazırlanacak raporda; projenin temel amaçları, hedef kitlenin özellikleri ile ildeki işgücü piyasası ile ilişki düzeyi, projede yapılacak faaliyetler ile paydaşların projeye katkısı; daha önce aynı amaçlarla yapılan projelerle ilişki düzeyi ve daha önce yapılanlardan farklı olan yönleri; isteklinin varsa daha önceki projelerinin değerlendirilmesi ve bu proje ile ilişkisi, yapılacak projenin hedef kitleye muhtemel katkıları, sürdürülebilirliği gibi hususlara yer verilerek proje hakkındaki değerlendirme belir lir.

(5)    İl müdürlüğü, projeleri ve eklerini yazılı görüşü ile birlikte Komisyona ile lmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir ve başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verir.

(6)    İl Müdürlüğünün yazılı görüşünün, engellilere yönelik faaliye e bulunan dernek veya vakıflarca hazırlanacak projelerde varsa bağlı ya da üye oldukları üst kuruluşun değerlendirme yazısının ve Kurulun değerlendirmesinin olmadığı başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınmaksızın il müdürlüğüne en geç beş iş günü içinde iade edilir.

(7)    İl müdürlüklerinden gelen projeler, teknik çalışma grubu tara ndan bu Yönetmelik, ilgili mevzuat, komisyon ilke kararları ve proje başvuru rehberinde belir len esaslar doğrultusunda değerlendirilir ve Komisyona sunulmak üzere gerekçeli rapor hazırlanır.

(8)    Teknik çalışma grubu, değerlendirme sırasında ih yaç duyması halinde il müdürlüğü, istekli veya ilgili taraflardan ilave bilgi ve belge isteyebilir, projenin uygulanacağı yerde inceleme ve araş rma yapabilir veya yap rabilir.

(9)    Komisyon, usulüne uygun olarak kendisine ulaşan projeleri genel ve özel hedef, faaliyet, sonuç ve bütçe bakımlarından ele alarak kendi içindeki tutarlılığı; hedef kitle ile amaç arasındaki ilişkinin düzeyi; kursiyerlerin is hdamına ve sosyal içerilmelerine katkısı; daha önce yapılan benzer projeler ile ilişkisi; hedef kitlenin ih yaçları; uygulanabilirliği; sürdürülebilirliği; eş finansman katkısı; bütçe imkânları; kendi işini kuracaklar için iş planı ve kuruluş sermayesi olup olmadığı; işgücü piyasasının talepleri; isteklinin varsa daha önceki proje deneyimi ve paydaşlarla ilişki düzeyi gibi başvuru rehberinde belir len kriterlere göre değerlendirir.

(10)    İs hdam taahhüdü bulunanlar ile kendi işini kurmaya yönelik projeler ve projenin uygulanacağı ildeki mevcut kaynakların kullanımına imkân sağlayacak proje sahibi dışında diğer ilgili kişi ve kuruluşların işbirliğini kapsayan yahut proje sahibi ve işbirliği yapılacak kuruluşların somut katkılarını içeren projeler Komisyonda öncelikle değerlendirilir.

(11)    Yüklenicinin;

a)    Komisyon tara ndan daha önce kabul edilen projeyi Komisyon veya il müdürlüğü tara ndan kabul edilen bir mazere  olmaksızın sözleşme imza tarihinden i baren iki ay içinde başlatmaması, raporlarını süresinde vermemesi veya varsa is hdam yükümlülüklerini eksik yerine ge rmesi durumunda bir yıl süre ile;

b)    Kurum tara ndan yapılan inceleme ve dene mler sonucunda ilgili mevzuat, sözleşme ve projeye aykırılık nedeni ile sözleşmesinin iptal edilmesi, raporlarının kabul edilmemesi veya varsa is hdam taahhüdüne ilişkin yükümlülüğünü hiç yerine ge rmemesi durumunda iki yıl süre ile;

c)    Kurum ile bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerinden dolayı idari veya hukuki ih la  devam etmesi halinde, bu ih laflar sonuçlanıncaya kadar;

ç) Devam eden projesi var ise, tüm sonuçları ile tamamlanana kadar, yeni projesi kabul edilmez.

(12) Kabul edilen ve uygulanan projelerde hizmet sağlayıcılardan, onbirinci  kra gereğince yap rım uygulananlar ile birinci ve ikinci derece kan hısımlarının kurucu ve yöne cisi oldukları isteklilerin sundukları projeler de aynı sürelerle kabul edilmez. İstekli, bu hususa ilişkin olarak proje başvurusu sırasında yazılı olarak taahhüt verir. Aksi durumun tespit edilmesi halinde, sözleşme iptal edilir ve Kurum tara ndan proje için yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve iki yıl süre ile projeleri kabul edilmez.

https://www.mevzuat.gov.tr/Met n.Aspx?MevzuatKod=7.5.19241&MevzuatIl.sk =0&sourceXmlSearch=    2/4
 
04.01.2020    Mevzuat BXlg  S stem

Projelerin uygulanması
MADDE 12 – (1) Kabul edilen projeler, il müdürlüğü ile yüklenici arasında sözleşme veya protokol imzalanmak sure yle yürütülür.

(2)    Bu Yönetmelik, ilgili mevzua , Komisyon ilke kararları, proje başvuru rehberi ve isteklinin proje başvuru formu, sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilerek proje bu hükümler çerçevesinde uygulanır.

(3)    Projeler kabul edilen bütçe ile sınırlı olarak yürütülür. Komisyonun uygun görüşü olmadan, yükleniciler tara ndan hiçbir şekilde ödenek kalemleri arasında aktarma yapılamaz ve ödenek kalemleri ar rılamaz. Ancak projeye ilişkin yüklenicinin kendi katkısı için bu kural geçerli değildir.

(4)    Projelerde kaynak tahsis edilen demirbaşlar, bedelinin yükleniciye ödenmesi sırasında il müdürlüğünce kayıtlara alınır ve yükleniciye tutanakla teslim edilir. Söz konusu demirbaşlar, projenin tamamlandığı tarihi izleyen üç yıl boyunca Kurum tasarrufundadır. Demirbaşlar bu süre ile sınırlı olmak üzere, komisyon kararları ile o ilde yürütülen başka projeler kapsamında da kullandırılabilirler. Bu konuda yükleniciler her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Aksi durumda Kurum demirbaşları geri alma hakkına sahip r.

(5)    Demirbaşlar, dördüncü  kra hükümleri saklı kalmak üzere, yüklenici tara ndan üç yıl boyunca amacına uygun olarak kullanılmak zorundadır. Amacına uygun olmak ve Komisyondan uygun görüş alınmak şar  ile demirbaşlar yüklenici tara ndan yürütülen başka projelerde de kullanılabilir. Demirbaşlar, bu süre içinde sa lamaz, kiralanamaz ve devredilemez. Amacına uygun olarak kullanılmayan, sa lan, kiralanan veya devredilen demirbaşa ilişkin yapılan maliyet, yasal faizi ile yükleniciden ilgili mevzua  doğrultusunda geri alınır. İl müdürlüğünce demirbaşlar al  aylık sürelerle yerinde görülerek raporlanır ve raporlar Komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Üç yıllık süre sonunda demirbaşlar, tüm hakları ile yükleniciye bırakılır.

Raporlama
MADDE 13 – (1) Projenin gelişimini görmek, yapılan faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek ve yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile proje süresinin ilk yarısının sonunu takip eden onbeş gün içinde ara rapor ve projenin bi şini takip eden en geç onbeş gün içinde ise nihai rapor yüklenici tara ndan hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor teslimi için geçerli olan süreler iki ka na kadar uza labilir.

(2)    Söz konusu raporlar, geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde teslim edilmez ise il müdürlüğünce yükleniciye varsa kalan ödemeleri yapılmaz.

Ödemeler
MADDE 14 – (1) Komisyon tara ndan kabul edilen projelerde belir len araç-gereçlerin, sarf malzemelerin ve demirbaşların yükleniciler tara ndan sa n alındığının yüklenici adına kesilmiş fatura ile belgelenmesi ve il müdürlüğü tara ndan alınanların yerinde görülmesini müteakip; il müdürlüğünce bu alımlara ilişkin nakit tutarları, ilgili mevzua na göre düzenlenmiş belge ve eki onaylı fatura örneğine dayanılarak en geç on iş günü içinde defaten ödenir. Düzenlenecek olan faaliyetlerde sözleşme veya protokol imzalanmadan önce alım yapılamaz.

(2)    Komisyon tara ndan uygun görülen ödemeler, ilgili mevzua nda belir len belgelerin yüklenici tara ndan il müdürlüğüne ibraz edilmesi sonrasında belirlenen hesaba veya hesaplara en geç on iş günü içinde aktarılır.

(3)    İs hdam taahhüdü olan projelerde, kursiyer zaruri gideri ve demirbaş giderleri dışında kalan proje tutarının %20’si bloke edilir. Yüklenicinin yükümlülüğünü yerine ge rmemesi durumunda bloke edilen tutar yükleniciye ödenmez. Ancak yükümlülüğün kısmen yerine ge rilmesi durumunda bu kısma tekabül eden bloke tutarı ödenir.

(4)    Komisyon tara ndan projeler için tahsis edilen ödenek tutarına, aksi belir lmedikçe katma değer vergisi dahildir.
(5)    Yöne m Kurulunca belirlenen miktar kadar Kurum tara ndan kursiyerlere zaruri gider ödemesi yapılır.
(6)    Kursiyerlere ilişkin sigorta primleri ilgili mevzua  doğrultusunda Kurum tara ndan ödenir.
Tanınırlık
MADDE 15 – (1) Projelerin uygulanması aşamasında her türlü basılı, görsel ve diğer materyallerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurumun ve Komisyonun tanınırlığına ilişkin gerekli önlemleri almak ve bu çerçevedeki iş ve işlemleri yürütmekten yüklenici sorumludur.

(2)    Bu yükümlülüğün yerine ge rilmemesi veya eksik ge rilmesi halinde Komisyon kararı ile projenin durdurulması, iptali, yeni projelerin belirli süre ile kabul edilmemesi, varsa ödemelerin yapılmaması veya geri alınması gibi yap rımlar uygulanabilir.

Projelerin izlenmesi ve dene mi
MADDE 16 – (1) Kurum, kaynak tahsis edilen projelerin uygulamasını görevlendireceği kişiler aracılığı ile izlemek ve denetlemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 26/9/2003 tarihli ve 25241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalış rmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış r.
Mevcut iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan sözleşme, protokol ve projeler ile başla lan iş ve işlemler hakkında 26/9/2003 tarihli ve 25241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalış rmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.